De lokale democratie om zeep geholpen!!

Woensdagavond 16 oktober 2019 is de lokale democratie om zeep geholpen!!

 

Voorgeschiedenis:

Op 21 mei 2019 stond op de agenda als punt 5 de VVGB voor Bangkok Ranch Group locatie Tomassen Duck-to. We werden uitgenodigd om in te spreken en we hadden dus hard gewerkt aan een goed stuk. Toen kregen we op de dag zelf, in de loop van de middag te horen, dat niemand mocht inspreken, dat was niet mogelijk gelet op het bepaalde in art 18 lid 2 onder a van de Organisatieverordening van de gemeente Ermelo. Het woord zou niet gevoerd mogen worden over een besluit van het Gemeentebestuur waar tegen bezwaar of beroep openstaat of opengestaan heeft. Er liepen toen 2 rechtszaken, maar die lopen nu nog. Onze advocaat heeft daar nog een brief over geschreven, maar die is zelfs niet beantwoord.

Gek genoeg bleek dat de schriftelijke inspraken wel gehonoreerd werden en bij de stukken werden gevoegd. Die avond hebben de commissieleden besloten om de VVGB aan te houden. De VVGB zou terugkomen op de Raadsvergadering van 13 juni 2019. Deze is echter van de agenda afgevoerd vanwege een unaniem aangenomen motie om een onafhankelijk bureau in te schakelen om de VVGB met onderbouwende rapporten beter te laten bekijken op de voors en tegens van deze VVGB voor bedrijf en omwonenden. Tot op heden hadden de burgers dus nog niet in kunnen spreken en hadden de raadsleden nog geen vragen kunnen stellen aan de burgers en aan het bedrijf om een goed beeld te kunnen krijgen.Op 21 mei is er wel een brede inspraak gehouden ten gunste van Bangkok Ranch Group en wel door de portefeuillehouder!! Geen woord over de burgers in dit gebied, maar waarom zou je ook.

Gelukkig kregen we bemoedigende opmerkingen van Anneke Knoppert van PE: "Na de vakantie komt er een hele nieuwe vergaderstructuur en geldt de Organisatieverordening niet meer en hebben jullie volop de mogelijkheden om in te spreken en met de Raadsleden te discussiëren!" Wat een opluchting toch nog één democratische kans!!!

 

Na de zomervakantie is er die nieuwe vergaderstructuur voor de gemeenteraad in werking getreden en die is als volgt en we kopiëren dit van de ermelo.nl site zodat we geen fout kunnen maken:

 

De gemeenteraad van Ermelo werkt met Politieke Avonden. 

Deze avonden zijn om de week op woensdag. Kijk hier voor het vergaderschema.

Een Politieke Avond bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

Tijd

Onderdeel

Bijzonderheden


19.00 uur - 19.30 uur

Informele start en vragenhalfuur

Je kunt informeel met raadsleden in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. In de tussentijd vergadert de agendacommissie over de Politieke Avond van twee weken later. Raadsleden kunnen het college actuele politieke vragen stellen in het vragenhalfuur. Het vragenhalfuur is in de raadszaal, je bent van harte welkom.


19.30 uur - 20.15 uur

Tafelronde 1:
drie gelijktijdige overleggen

Voor beide tafelrondes geldt dat ze bestaan elk uit drie aparte Tafels. Elke Tafel heeft een eigen onderwerp. De raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben drie kwartier de tijd om het onderwerp te bespreken.  Deze Tafels kunnen informatief van aard zijn, waarin de raadsleden alle belangrijke informatie krijgen.
Wil je met de raadsleden van gedachten wisselen over een onderwerp dat beeldvormend op de agenda staat? Je bent van harte welkom. Neem van tevoren wel even contact op met de raadsgriffie.
Het andere type tafel is oordeelsvormend. Hierin gaan de raadsleden met elkaar en het college in debat. Is het aan het einde van deze 45 minuten besluitrijp? Dan komt het raadsvoorstel twee weken later als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering.
Zo bespreekt de raad elke Politieke Avond maximaal zes onderwerpen. Deze onderwerpen komen vanuit het college of vanuit de gemeenteraad zelf. Maar ze kunnen ook vanuit de samenleving komen. Kijk op 'Doe mee' voor de mogelijkheden om zelf een onderwerp te bespreken met de raad.


20.20 uur - 21.05  uur 

Tafelronde 2:
drie gelijktijdige overleggen


21.15 – max 22.30 uur

Raadsvergadering

De raadsvergadering bestaat vooral uit hamerstukken. Alleen als er moties of amendementen zijn vindt daar nog debat over plaats.


Hier na te lezen:

https://www.ermelo.nl/bestuur-organisatie/hoe-werkt-de-gemeenteraad_43038/  

 

U kunt hier de oordeelsvormende vergadering terugluisteren en zult constateren dat er geen oordeel gevormd wordt, maar dat die er al was!! De portefeuillehouder heeft zich zelfs niet hoeven te verantwoorden.

 

https://ermelo.notubiz.nl/bijeenkomst/623640/Politieke%20avond%2016-10-2019


 

Op 4 oktober 2019 krijgen we een mail dat we op 16 oktober in mochten spreken!! Joepie!! Democratie, er wordt geluisterd en gediscusieerd met de burgers!! Want dat was tot nu toe niet gedaan!!!

 

Het leek ons wat raar op een oordeelsvormende vergadering, maar ja: misschien hadden we het niet goed begrepen. Overleg gehad met een paar raadsleden en die waren er ook van overtuigd dat ze ons nog vragen konden stellen.

 

De avond begon. De CEO van Bangkok Ranch Group geeft de portefeuillehouder een paar vriendschappelijke klopjes op zijn schouder bij binnenkomst.

En dan blijkt dat het mogen inspreken slechts een leeg charmeoffensief is.

De avond begon met een inleidend woord van de gespreksleider de heer Tillema dat dit een oordeelsvormende vergadering was en  dat er dus geen vragen mochten worden gesteld en geen antwoorden mochten worden gegeven!!

Maar….. er was toch nog geen beeldvormende vergadering geweest waar de raadsleden in discussie konden gaan met insprekende burgers, zodat ze alle informatie tot hun beschikking hadden!! Dat was ook niet gebeurd op 21 mei 2019!! Dus nog nooit!! En dan zomaar ineens, diezelfde avond nog, doorgestuurd naar de besluitvormende vergadering!!Tegen de nieuwe regels in!!!! Bemoedigende opmerkingen van Anneke Knoppert bleken volledig niet bewaarheid te worden!!!

Dus voor de zomervakantie met een enorme kluit in het riet gestuurd!!! Het was zelfs nog erger dan in de oude vergaderstructuur!! Dat noemen ze: misleiding van de burgers!!!!

 

Waarom deze haast:

Op donderdag 17 oktober zou er een rechtszaak zijn over het in zicht zijn van de legalisatie van alle illegale zaken bij Bangkok Ranch Group locatie Tomassen Duck-to en zoals in de wandelgangen gezegd werd, wilde de Gemeente niet weer afgaan bij de Rechtbank, dat gebeurde al zo vaak!!

 

De mensen hebben ingesproken voor ‘Jan met de korte achternaam’, de pap was al gestort en de schriftelijke inspraken zijn waarschijnlijk nog niet eens gelezen.

Drie van de vier insprekers hebben de huidige luchtwasser aangehaald. Met name dat deze luchtwasser volledig niet werkt en ook niet kan werken. Het bedrijf zelf is hier ook achter en op 16 juli 2019 zijn wij samen met andere omwonenden wezen kijken en ruiken bij de proefopstelling van de nieuwe luchtwasser van het bedrijf Cleanallair. Deskundigen van dat bedrijf legden uit waarom de huidige luchtwasser niet werkte en ook niet kon werken. De nieuwe luchtwasser zou wel veel groter zijn en niet in de ombouw passen van de huidige luchtwasser. Die ombouw, die nu al voor het bouwvak 51m2 te groot is en onder de VVGB viel.

 

Dus het zou dom zijn om nu, voor een straks te klein gebouw, een VVGB te geven!!

 

Maar niemand reageerde, behalve Han Wilhelm van BBE. Hulde aan deze man!!!                                                                                 Zou hij gelijk krijgen net als dat jongetje in het sprookje van 'De kleren van de keizer'?

 

Toen werden de stemverklaringen afgelegd. Sommige mensen zag je ineenkrimpen na dat gedaan te hebben en ongelukkig voor zich uit staren.

 

Waarom dit alles:

Moest de coalitie in stand blijven?? Ja dat moest!! Die kon toch nu al niet vallen na de 'coup' van maart 2018!!! Het zou een onsterfelijke blamage zijn als de coalitie na anderhalf jaar al viel. Deze coalitie, die zo fris en anders is en meer betrokken is bij de burgers!!!


Er was dus ook nog werk aan de winkel voor de wethouders.

 

U heeft de nieuwe vergaderstructuur gelezen en tot u door laten dringen. Even de belangrijkste punten:

 

"Het andere type tafel is oordeelsvormend. Hierin gaan de raadsleden met elkaar en het college in debat. Is het aan het einde van deze 45 minuten besluitrijp? Dan komt het raadsvoorstel twee weken later als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering."

 

En:

 

De raadsvergadering bestaat vooral uit hamerstukken. Alleen als er moties of amendementen zijn vindt daar nog debat over plaats.

 

Nee!! Niet besluitrijp en geen 2 weken wachten maar gewoon een uur later in de besluitvormende raadsvergadering!!

Ja die motie was nog een dingetje, want dan werd dat hamerstuk toch weer een bespreekstuk. En het CDA en de CU dienden een motie in: dat er, van nu af, streng gehandhaafd moest gaan worden! Alsof dat niet gewoon de normale plicht is van de plaatselijke overheid!!

Ja dat was lastig!! Nou nee daar passen we een mouw aan. We koppelen deze motie los van het VVGB-onderwerp en noemen het een ‘motie vreemd aan de agenda’. Opgelost toch een hamerstuk!!

 

Doel bereikt: Bewoners monddood gemaakt en de VVGB er doorgejast!!

 

Waarom deze haast? Nogmaals:

Op donderdag 17 oktober zou er een rechtszaak zijn over het in zicht zijn van de legalisatie van alle illegale zaken bij Bangkok Ranch Group locatie Tomassen Duck-to en zoals in de wandelgangen gezegd werd, wilde de Gemeente niet weer afgaan bij de Rechtbank, dat gebeurde al zo vaak!!

 

We hebben inmiddels de rechtszaak gehad en wachten de uitspraak over 6 weken maar in alle rust af.

We waren al blij met de verbale en non-verbale reactie van de rechter op het feit dat de avond voorafgaande aan deze rechtszaak de VVGB er door was gekomen.

 

Maar wat een 'positief' resultaat van deze politieke avond:

 

De coalitie is gered, de burger monddood gemaakt, de nieuwe vergaderstructuur met voeten getreden, de lokale democratie om zeep geholpen en de Gemeente denkt dat ze niet afgaat bij de rechter!!

Lang leve Ermelo!

 

Gelukkig hebben we de Provincie nog!!

 

En het leven gaat verder. The day after horen we dat de CEO van Bangkok Ranch Group eerst de nieuwe milieuvergunning er door wil hebben en dan pas een aanvraag gaat doen (dat moet nu wel want hij mag niets meer illegaal doen) voor de nieuwe luchtwasser, omdat hij nu geen verandering in de VVGB kon laten maken ivm de veel grotere behuizing, die noodzakelijk is voor deze nieuwe luchtwasser. Dan was namelijk die VVGB er vast nu niet door gekomen en een aantal weken uitgesteld.                   Maar…..alle partijen hebben, na hun stemverklaring, in de oordeelsvormende vergadering uitgesproken dat ze klaar zijn met de illegale zaken bij Bangkok Ranch Group locatie Tomassen Duck-to, dat ze nergens meer aan meewerken, dat er gehandhaafd moet worden en dat er geen volgend VVGB meer in kan bij hen! Dus dat gaat hem niet worden.

Dus dan maar geen nieuwe luchtwasser en in de stank blijven zitten. Ach het zijn de omwonenden maar en we hebben toch altijd beweerd dat er geen stankoverlast is!!

 

Of gaat het College dan ineens zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken omdat het een noodgeval is?

Zo van:

” We hebben toch een zorgplicht voor onze burgers en we kunnen deze mensen toch niet in die vieze ongezonde stank laten zitten, want we hebben toch het volgende in de Structuurvisie Groene Zoom geschreven:


“Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico’s met zich mee. Geurhinder kan leiden tot lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid, verstoorde ademhaling en verstoorde hartslag. Ook kan geur psychische klachten veroorzaken, bijvoorbeeld spanningen, structurele onvrede over woon- en leefklimaat en vermindering van activiteiten buitenshuis.”


En als we die zorgplicht hebben dan is het een noodgeval en mogen we naar deze discretinaire bevoegdheid grijpen!"


Ach wij denken eigenlijk niet dat het College aan zorgplicht denkt in dit gebied, want ook het feit dat er van verschillende kanten om een gezondheidsonderzoek wordt gevraagd heeft geen effect. Maar...het kan een uitweg zijn om toch weer iets goed te keuren.


Gelukkig was die VVGB erdoor vóór die rechtszaak!


Daarnaast kwam ons ter ore dat Bangkok Ranch Group locatie Tomassen Duck-to een bezwaar heeft ingediend tegen het prachtige bouwplan van 21 huizen op het terrein van De Loohof.


Reden:                                                                                                                                                                                                    'Eerst moet die milieuvergunning binnen zijn, want als die huizen gebouwd gaan worden voordat die milieuvergunning binnen is, dan gaan al die nieuwe mensen ook klagen over de stankoverlast en krijgen we die milieuvergunning nooit meer. We gaan door tot de Raad van State, als het nodig is voor de benodigde tijd!!'


Wat is dat nou, wat horen we nou? Er was toch sowieso geen stankoverlast en zeker niet op De Loohof?

Hier komt natuurlijk ook die een versnelling van VVGB en milieuvergunning vandaan, traineren van dit mooie bouwproject vindt het College niet leuk!


Echter belangrijkste drijfveren:                                                                                                             -

-Rechtszaak van 17 oktober 2019.                                                                  ---Behoud van coalitie


We hebben woensdag 16 oktober 2019 de lokale democratie ten grave gedragen! Dit is het College én de Raad, op een enkele uitzondering na, zwaar aan te rekenen!


Gelukkig hebben we de stikstofdepositie, Wet Natuurbeheer en de Provincie nog!