Microwoningen op de grens van Harderwijk en Ermelo

Zorgen om de 20 microwoningen aan de Horloseweg.


Naar aanleiding van een artikel in De Stentor op 20 december 2019 over bouw van een nieuwe woonwijk in De Groene Zoom, heeft een aantal bewoners van Horst-Noord hun zorgen op papier gezet (zie hieronder). In dit gebied is de grens wat Ermelo of Harderwijk is niet altijd even duidelijk. Berichtgeving over een kruising op de Horloseweg en kapwerkzaamheden die half januari zouden starten zorgden voor veel onrust in de buurt.

Via en samen met Stichting DOEH is in zeer korte tijd een afspraak met de Gemeente Harderwijk tot stand gekomen. Dit omdat de bouw op Harderwijks grondgebied plaats zal vinden. Zorgen en bezwaren tegen de voorgenomen plannen voor de bouw van 20 microwoningen op het weiland naast Horloseweg 60 zijn maandag 13 januari 2020 voorgelegd. Ook zijn ideeen over behoud van kleinschaligheid, behoud van groen en veiligheid ingebracht. Dat laatste in verband met de geplande kruising met de Allerboschweg en afwikkeling van extra verkeer op de nu al drukke Horloseweg die in de Gemeente Ermelo ligt. De Gemeente Ermelo heeft toegezegd na de jaarwisseling contact met de Gemeente Harderwijk over dit project op te nemen. Hierover is nog geen terugkoppeling naar de buurt geweest.

De Gemeente Harderwijk geeft als terugkoppeling over het gesprek van 13 januari aan:


Goedemorgen,


De gemeente is voornemens op het perceel aan de Horloseweg 20 kleine woningen te ontwikkelen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging benodigd. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van dit ontwerpbestemmingsplan + diverse haalbaarheidsonderzoeken. Ook is het voornemen ten behoeve van de woningbouwontwikkeling bomen op het perceel te kappen.


Zowel voor het bestemmingsplan als voor een kapvergunning / kapmelding Wnb houtopstanden zullen procedures worden doorlopen waar ruimte is voor inspraak / bezwaar. Er is geen sprake van dat op korte termijn bomen gekapt zullen gaan worden.


Vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure zal de gemeente gezamenlijk met de initiatiefnemer een informatie middag / avond organiseren. Wij zullen u hier later nader over informeren.


Met vriendelijke groet,

Gemeente Harderwijk
Havendam 56, 3841 AA Harderwijk
Postbus 149, 3840 AC Harderwijk


Bezwaren microwoningen Horloseweg ingebracht in de bespreking met de gemeente harderwijkDe bewoners willen het graag groen houden zoals op de foto ook prachtig is te zien.

Ook in de Structuurvisie Groenezoom, ondertekend door Harderwijk én Ermelo, staat heel duidelijk dat in dit gebied maar 57 woningen mogen worden gebouwd en dat zijn er nu al over de 60. Als daar dan nog 20 woningen bij komen zitten we er wel heel erg over heen!

Artikel in De Stentor van 28-01-2020: