Reactie op de publicatie van burgermeester Baars 10 juli 2020

Reactie op de publicatie van burgemeester Baars, 10 juli 2020.


In het BNNVARA programma Opstandelingen van 2 juli 2020 is aandacht gegeven aan een aantal items die spelen in de gemeente Ermelo en verband houden met de relatie burger en het college van burgemeester en wethouders. Het programma is na te zien op https://www.npostart.nl/opstandelingen/02-07-2020/BV_101398811

Op 3 juli heeft de burgemeester A.A.J. Baars op de uitzending gereageerd. Wij verwijzen kortheidshalve naar zijn reactie op de website van de gemeente Ermelo, zie https://tinyurl.com/y9c9ay8f

Na een kleine “rustpauze” hebben wij, dhr. C. Meijbaum en de besturen van de Stichting DOEH en de Stichting WRBT, gemeend te moeten reageren op de reactie van de burgemeester A.A.J. Baars. Wij doen dat bij deze en pakken er een aantal specifieke uitspraken uit.


Eenzijdige beeldvorming.

De burgemeester geeft in zijn reactie aan dat het beeld dat in het programma geschetst wordt van Ermelo en van hem als burgemeester “vrij eenzijdig” is. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het een bewuste keuze is geweest van het college van B&W om niet mee te werken aan het programma. Dat er dus maar één kant van het verhaal aan de orde kon komen is daarmee vanzelfsprekend en kan geen verrassing zijn, laat staan dat het als negatieve kwalificatie gebruikt wordt.


Dossier dhr. Meijbaum.

In het dossier van de heer Meijbaum is de burgemeester (niet het college van B & W en niet de gemeente!) door Rechtbank en Raad van State aangewezen als schuldige. De consequenties voor de heer Meijbaum zijn uiterst verstrekkend en triest. Het is te gemakkelijk om als schuldige partij niets te doen en te verwijzen naar de curator, terwijl je de schikking in deze zaak hebt afgewezen en zelf geen enkel initiatief hebt ontplooid om dit intrieste drama zo snel mogelijk op te lossen.

 

Juridische procedures beperken de communicatie.

Verder lopen er volgens zijn zeggen een aantal juridische procedures die hem en de gemeente verhinderen om inhoudelijk te communiceren. Deze “blokkade” op de communicatie is iets waar hij en de gemeente zelf voor kiezen en is volgens ons nergens voor nodig. Het staat diametraal tegenover oplossingsgerichte gesprekken die juist juridische procedures kunnen voorkomen, maar ook tussentijds kunnen laten eindigen. Nergens staat dat, zodra er een probleem voorgelegd is aan de rechter, er dan persé en per direct gestopt moet worden met het in gesprek gaan of blijven met degene met wie een verschil van inzicht bestaat. Deze juridische fixatie staat het contact met de burger in de weg! De afgelopen jaren zijn er heel veel gelegenheden geweest, en die zijn er nog, om juist wel in contact te gaan met burgers, óók in die zaken waarbij een zaak “onder de rechter” is, want als zaken (tussentijds) kunnen worden opgelost is dat voor iedereen veel beter en ook goedkoper. In géén van de juridische acties die wij als stichtingen WBRT en Doeh noodgedwongen moesten starten is er enige toenadering of zelfs maar het begin van een poging daartoe van de burgemeester, het college of een ander individueel lid daarvan, ondernomen om met ons actief in gesprek te gaan en om de verschillen van inzicht te bespreken en om te beoordelen “hoe er met alle partijen uit te komen”.


Ervaringen van anderen.

De verwijzing naar “de ervaringen” van andere gemeenten met het programma Opstandelingen en dat gebruiken als argument om hier als burgemeester en B&W niet aan mee te werken is er één die kenmerkend is voor defensief, verkrampt en angstig bestuur. Ook “de uitspraak” dat hij en de wethouders “gewoon beschikbaar zijn en open staan voor een gesprek met iedereen” maar het initiatief daartoe bij de ander neerleggen, versterkt “de kramp”. Wij verwachten niet van een bestuurder dat “hij afstand neemt van een bewering”, maar dat hij juist de kansen pakt om uit te leggen wat hem of het college van B&W drijft en wat de achtergronden zijn van beslissingen. Niet wegduiken maar juist zèlf actief de afstand verkleinen tot de burgers, toenadering en interactie met de burgers blijven opzoeken en in gesprek gaan, ook in de media en voor de camera bij een journaliste die misschien lastige vragen stelt.


Afwegen van belangen.

Besturen is volgens de burgemeester “Het afwegen van tegengestelde belangen. Dit betekent dat nooit in alle gevallen iedereen tevredengesteld kan worden”. Op zich is dat waar, mits dat gebeurt in een open en transparante bestuursstijl en iedereen kan zien welke argumenten worden afgewogen. De huidige coalitie benoemt dat ook in het coalitieakkoord (2018 – 2022) onder de veelzeggende naam “DICHTERBIJ” waarin kernbegrippen van de Ermelose bestuursstijl voorkomen als “iedereen doet mee”, “betrokkenheid”, “zorgzaamheid voor mens en natuur”, “een college dat dichtbij haar inwoners staat”, “open en gelijkwaardig optreden”, “ [….] de communicatie met de inwoners interactief en ronduit aantrekkelijk maken”, “de invloed van de samenleving versterken” en “uitnodigend en open in gesprek gaan met inwoners”. De feitelijke realisatie van deze open en transparante bestuursstijl missen wij de afgelopen jaren. De beide Stichtingen kunnen heel veel voorbeelden noemen waarin niet transparant en niet respectvol is gecommuniceerd en gehandeld en het toeval wil dat dit telkens gebeurt bij specifieke bedrijven (zie hieronder). En als er dan geopponeerd wordt dan wordt er door de gemeente vaak vanuit het belang van de overtreder geredeneerd en de burger delft veelal het onderspit. In die gevallen worden ook het juridische apparaat en de “diepe financiële zakken” van de gemeente voor het bekostigen van procedures en ingehuurde advocaten ingezet om er steeds weer voor te zorgen dat de belangen van deze bedrijven boven de belangen van de burgers gaan. Dus als de burgemeester dan stelt dat “bij de afweging van tegengestelde belangen nooit in alle gevallen iedereen tevreden gesteld kan worden” dan moet ons inziens hier op basis van onze feitelijke ervaringen gelezen worden dat “[….], de belangen van specifieke ondernemers prevaleren boven die van de belangen van de burgers”.


Het is maar dat we dat allemaal weten in Ermelo.

 

Voorbeelden.

Dhr. C. Meijbaum zal binnenkort zelf het initiatief nemen om in de media zijn zaak toe te lichten en op de websites van de Stichting Doeh (www.stichtingdoeh.nl) en de Stichting WRBT (www.wrbt.nl) vindt u de concrete voorbeelden van de stichtingen.

© Stichting Doeh en Stichting WRBT, 10 juli 2020.