Visie en beleid

Stichting de Driehoek en Omgeving in

Ermelo en Harderwijk (DOEH)

 

Voor een mooi, groen en veilig buitengebied

voor mens en dier!

                                                                                                                          

Kernbegrippen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en infrastructuur van het gebied:

 

Rustige, groene en veilige woon- en recreatiewereld door middel van groenstroken scheiden van de kleine ondernemingen. De overlast van bedrijven terugdringen, versterken van het wonen in het groen in het buitengebied.

Het opwaarderen van het gebied door verrommeling tegen te gaan.

In de directe omgeving van de recreatieterreinen de verbinding makkelijker te maken naar Strand Horst door de infrastructuur veiliger en vrachtwagenluw te maken, de maximumsnelheid te verlagen en fietspaden aan te leggen langs de Fokko Kortlanglaan/Horloseweg/Horsterweg naar de Buitenbrinkweg toe.

Het gebied is naast gastheer ook belangrijk verbindingsgebied voor toeristen/recreanten. Daarnaast heeft het gebied een historisch landschappelijke identiteit die een belangrijke waarde heeft als schakel tussen het urbane gebied van de gemeente Harderwijk, het parklandschap van de zorginstellingen (’s Heerenloo, Groot-Emaus, GGZCentraal enz) en de dorpskern van Ermelo.

 

Kortom een gebied met veel potentie voor recreatie en zorg.

 

 

Ruimtelijke kwaliteit van het gebied:

Rust en groen en rekening houden met de belangen van de bewoners, recreanten en kleine bedrijven

Versterking van de groene omgeving en herstel van halfopen landschap.

Versterken van kwaliteit van wonen door overlast van geluid, stank en fijnstof van bedrijven uit te bannen.

Creëren van een goede, gezonde en veilige omgeving voor mens en dier.

Infrastructuur:

Vrachtverkeer zo snel mogelijk uit dit gebied te leiden door de afsluiting van de Fokko Kortlanglaan op te heffen en het vrachtverkeer via de Kolbaanweg naar de A28 te leiden en te onderzoeken of er verdere ontsluitingen op de Groene Zoom zijn te realiseren bijv rotonde bij Groot Horloo openstellen.

Maximumsnelheid te verlagen naar 50 km/uur en handhaving van deze maximumsnelheid.

Fietspaden langs Fokko Kortlanglaan, Horloseweg, de Horsterweg naar de Buitenbrinkweg en de Horster Zoomweg.

Meer wandelpaden in het hele gebied.

Duidelijke oversteekplaatsen met name voor de bewoners van de zorginstellingen.

Actief en duidelijk beheer en uitbreiding van het groen in dit gebied.

Proces:

Bij toekomstige ontwikkelingen transparant gemeentelijk handelen.

Goed overleg tussen de gemeenten Ermelo en Harderwijk in het grensgebied.

(Pro)actieve betrokkenheid van de Stichting DOEH en met een zichtbare integraliteit in de gemeentelijke afweging van alle belangen.

 

Inkomsten

De Stichting kent contribuanten en donateurs.

Ter ondersteuning van het werk van de stichting vraagt zij:

-    Per woning- of recreatieadres een minimale jaarlijkse contributie van €10.  

-    Per recreatiepark een minimale jaarlijkse contributie van €150 (een park met minder dan 15 huisjes of caravans betaalt het aantal recreatie-eenheden maal €10).

-    In alle gevallen is een incidentele of jaarlijkse vrijwillige hogere bijdrage (donatie) uiteraard van harte welkom!

 

Verantwoording van de uitgaven

Hoewel het werk door de bestuursleden op vrijwillige basis en onbezoldigd wordt gedaan zijn er wel aspecten die geld kosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het hosten van de website, de kosten van het opmaken van de stichtingsakte bij de notaris, de verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel, bestuurs- en advieskosten e.d.

De kosten van uitgebreide juridische bijstand vallen in de regel niet onder het bedrag dat door de contributies kan worden gedekt. Afhankelijk van de situatie zal daarvoor aparte financiering noodzakelijk zijn.

Jaarlijks geeft de Stichting op het voor de contribuanten toegankelijk gedeelte van de website inzage in het totaal van de ontvangen financiële bijdragen, de uitgaven en wat er per 1 januari van elk jaar nog in kas is.

Kunt u zich vinden in onze visie en plannen of kunnen wij wat voor u betekenen in gesprekken met de gemeente dan kunt u met ons bellen of mailen. Op die manier kunt u zich ook opgeven als contribuant. Binnenkort kan dit ook via de website.

 

Bestuur:

De stichting heeft gevarieerd samengesteld bestuur.

Bij oprichting hebben 3 personen zitting in het bestuur.

Verder heeft de stichting adviseurs, zowel ten aanzien van de bewoners als van de vertegenwoordigers van de recreanten als ook expertise op juridisch en financieel gebied. Ook kunnen er werkgroepen samengesteld worden om bepaalde deelprojecten te behartigen en/of uit te zoeken.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:              Heidi Daenen

Secretaris:             Cora van Eijsden

Penningmeester:   Willemijn van der Boon